Terry Pratchett, 1948-2015

Goodbye Mr Pratchett. You will be missed.

Advertisements